Kľúče vidlicové

Kľúč plochý 10x11 mm

3,58 €
(2,99 € bez DPH)
Kód: YT-0111
CS ( 10-14 dní )

Kľúč plochý 10x13 mm

4,37 €
(3,64 € bez DPH)
Kód: YT-0112
CS ( 10-14 dní )

Kľúč plochý 12x13 mm

4,41 €
(3,67 € bez DPH)
Kód: YT-0113
CS ( 10-14 dní )

Kľúč plochý 13x17 mm

5,55 €
(4,63 € bez DPH)
Kód: YT-0117
obmedzený počet

Kľúč plochý 14x15 mm

4,90 €
(4,08 € bez DPH)
Kód: YT-0115
obmedzený počet

Kľúč plochý 16x17 mm

6,58 €
(5,48 € bez DPH)
Kód: YT-0118
obmedzený počet

Kľúč plochý 17x19 mm

6,69 €
(5,57 € bez DPH)
Kód: YT-0119
CS ( 10-14 dní )

Kľúč plochý 18x19 mm

7,24 €
(6,03 € bez DPH)
Kód: YT-0120
CS ( 10-14 dní )

Kľúč plochý 19x22 mm

7,93 €
(6,61 € bez DPH)
Kód: YT-0122
CS ( 10-14 dní )

Kľúč plochý 20x22 mm

7,98 €
(6,65 € bez DPH)
Kód: YT-0123
CS ( 10-14 dní )

Kľúč plochý 21x23 mm

9,02 €
(7,51 € bez DPH)
Kód: YT-0125
CS ( 10-14 dní )

Kľúč plochý 24x27 mm

11,38 €
(9,48 € bez DPH)
Kód: YT-0127
obmedzený počet

Kľúč plochý 25x28mm

11,66 €
(9,71 € bez DPH)
Kód: YT-0128
CS ( 10-14 dní )

Kľúč plochý 30x32mm

15,74 €
(13,12 € bez DPH)
Kód: YT-0132
CS ( 10-14 dní )

Kľúč plochý 6x7 mm

2,99 €
(2,49 € bez DPH)
Kód: YT-0107
obmedzený počet

Kľúč plochý 8x10 mm

3,35 €
(2,79 € bez DPH)
Kód: YT-0110
obmedzený počet

Kľúč plochý 8x9 mm

3,25 €
(2,71 € bez DPH)
Kód: YT-0109
obmedzený počet

Sada kľúčov plochých 10 ks 6 - 27 mm

56,46 €
(47,05 € bez DPH)
Kód: YT-0150
CS ( 10-14 dní )

Sada kľúčov plochých 12 ks 6 - 32 mm

80,84 €
(67,37 € bez DPH)
Kód: YT-0152
CS ( 10-14 dní )

       icon_f_4.png